• مسجد حضرت فاطمه (س)
  
  عنوان:  مسجد حضرت فاطمه (س)
  محل اجرا:  شهر بهارستان - میدان ولیعصر
  مدت اجرا:  40 ماه

 • مجتمع اداری تجاری نگار
  
  عنوان:  مجتمع اداری تجاری نگار
  محل اجرا:  شهر بهارستان - خیابان رسالت
  مدت اجرا:  11 ماه

 • مجموعه اداری تجاری آپادانا
  
  عنوان:  مجموعه اداری تجاری آپادانا
  محل اجرا:  اصفهان - شهر بهارستان
  مدت اجرا:  22 ماه

 • مسجد امام حسن (ع)
  
  عنوان:  مسجد امام حسن (ع)
  محل اجرا:  شهر بهارستان - خیابان رسالت
  مدت اجرا:  32 ماه

 • مجتمع مسکونی تجاری ۶۰ واحدی آفتاب
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی تجاری ۶۰ واحدی آفتاب
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر - ابتدای بلوتر غدیر
  مدت اجرا:  21 ماه

 • مجتمع مسکونی فراز یک و دو
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی فراز یک و دو
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر- ابتدای بلوار شاهد
  مدت اجرا:  36 ماه

 • مجتمع مسکونی تجاری ۱۰۱ واحدی سحر
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی تجاری ۱۰۱ واحدی سحر
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر - بلوار غدیر
  مدت اجرا:  30 ماه

 • مجتمع مسکونی تجاری بهار ۱
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی تجاری بهار ۱
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر - بلوار توحید
  مدت اجرا:  19 ماه

 • مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی نیاوران
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی نیاوران
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر - میدان غدیر
  مدت اجرا:  18 ماه

 • مجتمع مسکونی ۱۲ واحدی گلشن
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی ۱۲ واحدی گلشن
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر - بلوار غدیر
  مدت اجرا:  16 ماه