• مجمع ابادانا الاداری التجاری
  
  العنوان:  مجمع ابادانا الاداری التجاری
  موقع:  اصفهان – مدینه بهارستان
  مدة التنفيذ:  22 شهرا

 • جامع الامام الحسن (ع)
  
  العنوان:  جامع الامام الحسن (ع)
  موقع:  مدینه بهارستان – شارع رسالت
  مدة التنفيذ:  32 شهرا

 • مجمع افتاب الاداری و التجاری – 60 وحده
  
  العنوان:  مجمع افتاب الاداری و التجاری – 60 وحده
  موقع:  اصفهان – سباهان شهر – شارع رسالت
  مدة التنفيذ:  21 شهرا

 • مجمع فراز واحد و اثنین السکنی
  
  العنوان:  مجمع فراز واحد و اثنین السکنی
  موقع:  اصفهان – سباهان شهر – بدایه شارع شاهد
  مدة التنفيذ:  36 شهرا

 • مجمع سحر الاداری و التجاری – 101 وحده
  
  العنوان:  مجمع سحر الاداری و التجاری – 101 وحده
  موقع:  اصفهان – سباهان شهر – شارع غدیر
  مدة التنفيذ:  30 شهرا

 • مجمع بهار 1 التجاری السکنی
  
  العنوان:  مجمع بهار 1 التجاری السکنی
  موقع:  اصفهان – سباهان شهر – شارع توحید
  مدة التنفيذ:  19 شهرا

 • مجمع نیاوران السکنی – 10 وحدات سکنیه
  
  العنوان:  مجمع نیاوران السکنی – 10 وحدات سکنیه
  موقع:  اصفهان – سباهان شهر – ساحه غدیر
  مدة التنفيذ:  18 شهرا

 • مجمع کلشن السکنی - 12 وحده
  
  العنوان:  مجمع کلشن السکنی - 12 وحده
  موقع:  اصفهان – سباهان شهر – شارع غدیر
  مدة التنفيذ:  16 شهرا

 • جامع السیده فاطمةالزهراء (ع)
  
  العنوان:  جامع السیده فاطمةالزهراء (ع)
  موقع:  مدینه بهارستان – ساحه ولی العصر (عج)
  مدة التنفيذ:  40 شهرا

 • مجمع نکار الاداری و التجاری
  
  العنوان:  مجمع نکار الاداری و التجاری
  موقع:  مدینه بهارستان – شارع رسالت
  مدة التنفيذ:  11 شهرا